Zero

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

2011

 

LILJEVATNET SKULE

Læring for fremtiden – i trygghet, utvikling og begeistring

FORORD

HP MOT MOBBING VED LILJEVATNET SKULE

 

Arbeidet mot mobbing har fått forankring i lovverket som omhandler elevenes skolemiljø,kap 9.  Her nevnes mobbing under paragrafen om det psykososiale miljøet. Forebyggende arbeid mot mobbing er en viktig del i HMS-arbeidet (helse, miljø, sikkerhet) for elevene.Forvaltningsloven påpeker også skolens ansvar for å iverksette tiltak mot mobbing og å følge opp henvendelser om mobbing.

Handlingsplanen som nå foreligger vil bli vårt viktigste verktøy for å forebygge, avdekke og å løse problemer knyttet til mobbing.  Planen er utarbeidet i samsvar med m.a. de nevnte lovverk.

Alle aktørene i skolesamfunnet har gitt sine bidrag til planen, og de samme har et felles ansvar for å ta del i bruk/gjennomføring av planen mot vårt felles mål:  ZERO mobbing, altså null mobbing.

Rektor har et overordnet ansvar for et godt miljø for alle i skolen vår.  Men det er like så viktig at alle, både voksne og barn, er sitt eget ansvar bevisst.  Planen duger ikke som et papirprodukt alene, om den er aldri så god!  Det er aktørene som skal være gode:  Bevisste, observante, handlingsorienterte, lojale og framfor alt sosialt innstilte.

”Jeg har en plan..!”, sa Egon.  Det var ikke godt nok, vet vi.

Rektor ønsker oss alle lykke til i det videre fellesarbeidet innen et høyt prioritert arbeidsfelt.  Forutsetningene for høy måloppnåelse til enhver tid er de beste:  Vi har en herlig elevflokk, engasjerte foresatte, et kompetent personale, et nydelig skoleanlegg og en kommunal ledelse som bryr seg!

Hans Rasmussen,

rektor Liljevatnet skule

September 2011

 

 1.  AVDEKKING AV MOBBING

 

Mål:  Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket

 

1.1.  ÅRLIG UNDERSØKELSE AV OMFANGET AV MOBBING VED SKOLEN

 

Prosedyre:

 • Skolen gjenomfører mobbeundersøkelse i høstsemesteret hvert år.
 • Undersøkelsen gjenomføres parallelt i 2.- 7. klasse.
 • Skolen bruker undersøkelser og metoder for resultattolking som er utarbeidet av ZERO.
 • Kontaktlæreren er ansvarlig for å følge opp resultatene av undersøkelsen, ved konkret å benytte i kap 2 i denne planen.

 

Ansvar:

 • Rektor framskaffer undersøkelsen
 • Plangruppa fastesetter dag og tid for gjennomføring av undersøkelsen
 • Kontaktlærere og klasseteama behandler og vurderer resultatene.
 • Kontaktlærerne iverksetter evt nødvendige tiltak, i samarbeid med ledelsen.

 1.2.  VAKT- OG TILSYNSORDNINGER

 • Vaktene bærer vester som gjør dem lett synlige.
 • Vaktene skal være på plass snarest mulig når elevene går ut
 • Vaktene skal til sammen dekke hele uteområdet som elevene benytter
 • Vaktene sørger for god kontakt med barna og ser til at de følger reglene som gjelder ved Liljevatnet skule
 • Vakter skal observere og melde tilbake til kontaktlærer/rektor når avvik forekommer innenfor oppførsel og skader på elever/utstyr
 • Skolens sikre område er ved inngangen til 1. klasse/SFO.
 • Hovedansvarlig for vaktordninga:  Inspektøren
 • SFO har vakt- og tilsynsordninger tilsvarende skolens.  Ansv.: SFO-leder.

 

 1.3.  KOMMUNIKASJON LÆRER – ELEV – FORERSATTE

 

 • Mobbing tas opp på alle klassetrinn ved skolestart
 • Mobbing tas opp i alle faste konferansetimer med elevene og foresatte

Ansvarlig:  Kontaktlærer

 • Mobbing tas opp i faste elevsamtaler.  Ansv.: Kontaktlærer
 • Mobbing er tema på klasseforeldremøter.  Ansv.:  Kontaktlærer
 • Mobbing tas opp ved fellesarrangement ved skolen.  Ansv.:  Ledelsen
 • Mobbing tas opp som tema i månedssamlinger:  Ansv.:  Ledelsen

 

Ledelsen har ansvar for at materiell til samtaler og møter er tilgjengelig og kjent for kontaktlærerne og leder for SFO.

 1.4. VED MISTANKE OM MOBBING

 • Informasjonsinnhenting gjennom observasjon av antatt offer i skolen og ute, samt rett før og etter skoletid.  Ansvarlig:  Kontaktlærer, i samarbeid med aktuelle vakter.
 • Samtale med antatt offer.  Ansvarlig:  Kontaktlærer.

All observasjon skal dokumenteres skriftlig med tid og sted når det er mistanke om mobbing.  Ansvarlig:  Vakter/observatører.

 

 2. PROBLEMLØSNING AV MOBBESAKER

 

Mål:  Skolen tar ansvar og initiativ for å stoppe mobbing.  Dette gjøres på måter som i neste omgang forebygger mobbing ved skolen

 

2.1.  SKOLENS PROSEDYRER NÅR MOBBING ER MELDT ELLER AVDEKKET

 • Undersøkelser for å sikre faktainformasjon gjennomføres ved intervju med aktuelt personale (lærere, assistenter)  Ansv.:  Kontaktlærer for offer
 • Kontaktlærer sjekker frammøteprotokoll
 • Kontaktlærer gjennomfører samtale med offer
 • Samtale med plager.  Ansv.:  Kontaktlærer for plager
 • Oppfølgingssamtale med offer.  Ansv.:  Kontaktlærer for offer
 • Oppfølgingssamtale med plager.  Ansv.: Kontaktlærer for plager
 • Samtale med foresatte til offer.  Ansv.:  Kontaktlærer for offer
 • Samtale med foresatte til plager.  Ansv.: Kontaktlærer for plager

Viss plager er en gruppe elever, skal samtaler gjennomføres med hver enkelt før gruppen konfronteres.

Foresatte skal til være orienterte om tiltak som er gjort og som evt må gjøres videre for å få løst saken.

Alle samtaler gjennomføres etter prosedyrer beskrevet i lærerveiledningen.

I tyngre tilfeller kan rektor og/eller inspektør ta over det administrative ansvaret i mobbesaker.  Dette gjelder også i saker der elever fra flere enn to trinn er innblandet.

 

2.2.  SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER VED MOBBING

Samarbeidspartnere:

 • Helsesøster ved skolen
 • PPT
 • Skolelegen

Prosedyre: Kontaktlærer kan søke råd og evt undersøkelse hos samarbeidspartnere. Rektor skal være orientert før slik kontakt.

Ansvarlig:  Kontaktlærer

 2.3.  ARBEID I ETTERKANT AV EN MOBBESAK – ELEVARBEID

Mål:  Å hindre at offer, plager og tilskuere kommer i lignende situasjoner senere.

Prosedyrer – elevarbeid:

 • Jevnlige elevsamtaler, særlig med offer og plager
 • Klassemøter
 • Rollespill
 • Loggskriving
 • Klassefester
 • Turer og ekskursjoner
 • Vennskap, fellesskap, m.m. som tema for ulike arbeidsoppgaver

Ansvar: Kontaktlærer

 2.4.  ARBEID I ETTERKANT AV EN MOBBESAK – ORGANISASJONSARBEID

Mål:  Å kunne avdekke svakheter i det systematiske arbeidet rundt mobbesaker

Prosedyrer:

 • Kontaktlærer, rektor og inspektør går gjennom alle avslutta saker, med tanke på å avdekke organisering og rutiner som ikke fungerer godt nok.

Ansvarlig:  Kontaktlærer

 • Elevsaker skal være fast innslag som læreøkt i fellesmøter i personalet.

Ansvarlig:  Rektor og inspektør

 

 3. FOREBYGGING

Mål: Alle elever skal oppleve et godt arbeidsmiljø.

3.1. RELASJON LÆRER – ELEV

Lærer er en tydelig voksen som eleven kan ha tillit til.

Forståelse:
Tar eleven på alvor
Konsekvent grensesetting
Viser omsorg

Tiltak:
a) TSK-regler for 1. – 4. trinn og for 5. – 7. trinn
Klasseregler

b) Konsekvenser hvis en ikke følger reglene (TSK)

 3.2. RELASJON LÆRER – KLASSE/GRUPPE

Lærer utøver tydelig ledelse på en slik måte at klassen/gruppen oppleves som et trygt sted for alle elevene.

 Forståelse:
Læreren har klare og forutsigbare rutiner og grenser, og han/hun viser omsorg og respekt for elevene.

Tiltak:
Felles forståelse for skolens regler og rutiner.

 3.3. RELASJON ELEV – ELEV

Elevene i klassen/gruppen tar vare på hverandre og er opptatt av at alle har det trygt.

 Forståelse:
Vise empati, omsorg og respekt for hverandre.

Tiltak:
Tydelig klasseledelse og klasseregler, og at læreren er en god rolle-modell.

 3.4. RELASJON LÆRER – FORESATTE

Relasjonen mellom lærer og den enkelte elevs foresatte er preget av respekt, tillit og samarbeidsvilje.

 Forståelse:
Åpenhet og lav terskel for å ta kontakt begge veier.

Tiltak:
Ukentlig informasjon til hjemmet.

 

 3.5. SKOLENS SAMARBEID MED HJEMMENE

Skolen har et åpent og aktivt samarbeid med de foresatte som gruppe.

 Forståelse:
Bidra til et godt samarbeid mellom skolens ansatte – klassekontaker – FAU.

Tiltak:
Videreutvikling av samarbeidet rundt og gjennomføringen av felles-arrangemet / -aktiviteter.

 3.6. SKOLESTART

Skolestarten skal være forutsigbar, trygg og gi alle elever en positiv opplevelse.

 Forståelse:
Det er viktig å følge opp tradisjoner og å ha faste rammer og rutiner og god struktur.

Tiltak:
Fast fellessamling på begynnelse og slutt på føste skoledag om høsten.

 3.7. KLASSE/GRUPPESTART

Lærer møter klassen/gruppen på en måte som signaliserer trygg ledelse, ivaretakelse som basis for gjensidig tillit.

 Forståelse:
Definere forventninger og krav i starten. Faste rutiner, variasjon etter hvert. Stein på stein. Stille større forventninger etter hvert. God dialog.Variasjon med kjent og tydelig struktur.

Tiltak:
Noen få felles regler. Felles forståelse av reglene. Lage en konkret handlingsplan mot uønsket atferd.

 3.8.  OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE – SKOLE OG MELLOM SKOLESLAG

 Overganger skal oppleves som forutsigbare og trygge for elevene.

 Forståelse:
Eleven blir tatt imot på en positiv måte.

Tiltak:
Overføringsmøte mellom barnehage og skole og mellom barneskole og ungdomskole. Barn og foreldre får informasjon om forventninger fra skolen i god tid.

 3.9.    SIKRING AV ARENAER SOM SKOLEGÅRD, TOALETTET, GYMNASTIKKFLØY, SFO OG SKOLEVEI

Skolen har prosedyrer og sjekkpunkter som gjør at alle arenaer oppleves som trygge steder.

 Forståelse:
Skolen har klare og tydelige regler som gjør at skolegård, toaletter, gymfløy, SFO og skolevei oppleves som trygge steder.

Tiltak:
Alle voksne må være synlige og tilstede ute og inne der barn ferdes.

4. KONTINUITET

Mål: Skolens arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing foregår kontinuerlig.

 

4.1. ANSVARSKJEDE

 • Lærer / assistent melder til kontaktlærer hvis/når observasjoner gir grunn til å tro at en mobbesak er oppdaget.
 • Kontaktlærer skaffer informasjon (se ”avdekking”) og tar saken videre ihht prosedyrene.
 • Kontaktlærer informerer rektor i alle saker og tar evt kontakt med samarbeidspartnere
 • Når saken er løst skal personalet ha læringsøkt med systemgjennomgang

4.2. FASTE TILTAK I ÅRSHJUL

 • Tiltak for forebygging og avdekking av mobbing legges inn i årshjul / årsplaner, der type tiltak, tidfesting og ansvarshavende er listet opp.  Årshjulet ligger i handboka, og tiltakene føres på aktivitetskalenderen for hvert semester.

Ansvarlig:  Plangruppa

4.3. ÅRLIG GJENNOMGANG OG REVISJON AV PLANEN

 • Planen gjennomgåes i personalmøte ved skolestart hvert år.
 • Innspill behandles og evt revisjon utføres innen 1. oktorber hvert år.

Ansvarlig:  Rektor

 

ZERO sin Lærerveiledning viser konkrete prosedyrer og tips for gjennomføring av alle punktene i planen.  Finnes i 2 eks på skolen.

 

HENVISNINGER (pr september 2011)

 • Skoleloven
 • Forvaltningsloven
 • Elevreglementet for Liljevatnet skule/Fjell kommune: Oppslag i basene og i fellesarealene
 • Verksemdsplanen for det aktuelle året: Handboka
 • Halvårsplanen (aktivitetsplanen) i Handboka og som oppslag.

innholder elementer fra en omfattende meny:

Fellestur høst, leirskole, lekegrupper 1.- 4., trafikkdag, skolejogg/FN-dag, sykkeldag, månedssamlinger, klasseturer med eller utan overnatting, hemmelig venn, loggbok, skidag, skøytedag, idrettsdager, ballturneringer, aktivitetsløype, natursti, besøksgrupper, karneval, fellesfrokost (påske), skolekonserter, elevkvelder, fellesforestillinger til jul, musikal, filmer (med debatt), foreldremøter om høsten med tema mobbing, grillkos, eget opplegg for skolestart i første klasse og skoleslutt for 7. klasse.

Aktivitetene er knyttet til læremålene i alle fag innen KL06, samt til formålsparagrafen for grunnskolen.

 • Undervisningsmateriell: I egen perm / kassetter

– ZERO-materiell for lærere og assistenter

–           ”                   elever

–           ”                    foresatte / foreldremøter

 • Programinnhold frå ”Steg for steg”: Eget opplegg mot mobbing
 • Elevsamtaler
 • Tilfang med sosialpedagogisk tilsnitt, i Lærerbiblioteket:

 

– Hefte ”Utvikling av sosial kompetanse” (Læringssenteret)

– Metodehefte: ”Sosial læring” (Gretland)

– Undervisningsopplegg i 15 leksjoner, ”Mobbing forbudt”

– Undervisningsopplegg ”Forebygging av vold”, 1 stk for 1.- 4. kl (Dyr og mennesker trenger omsorg og kjærlighet), 1 stk for 5. – 7. kl (selvfølelse og tillit)

– TSK-opplæring for ansatte

 

 • Aktuell litteratur: Lærerbiblioteket

-”Fra lydighet til ansvarlighet” (Helle)

– ”Tilpasset og inkluderende opplæring i en skole for alle” (Ekeberg, Holmberg)

– ”Mennesket først” (Eidsvåg)

– ”Sikkerhet og omsorg”(Møte med aggresjon og vold)

 • Internett: Redd Barna, Senter for Adferdsforskning, Barnevakten, FN-kontakt

 

Henvisningene blir oppdatert kontinuerlig